MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK


Kedves Érdeklődő!

A Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar műszaki menedzser MSc szakán olyan szakembereket képzünk, akik képesek az alkotó műszaki tevékenység gazdasági, vállalkozói szemszögből való hasznosítására, sikeresen oldanak meg feladatokat a kereskedelmi, marketing, finanszírozási, termelési, innovációs területeken, felkészültek különböző szintű és szakirányú menedzseri munkakörök hatékony betöltésére, vállalkozások alapítására és működtetésére.

Képzésünkön kínált nagyszámú választható tárgy ismeretei segítségével a hallgatók személyre szabott oktatást kapnak.

A tehetséggondozás egyik eszközeként a tanterv két félévben biztosít tanárok által támogatott önálló munkát a hallgatók számára „differenciált szakmai ismeretek” tárgyak keretében. Az „önálló labor” esetében a hallgatók személyre szabott feladatot kapnak, alkalmuk nyílik nemcsak új ismereteket szerezni, hanem megszerzett tudásukat izgalmas, sokszor ipari vagy kutatási feladatokhoz kapcsolódva alkalmazni.


Néhány fontos információ:

1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser (Engineering Management)


2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles műszaki menedzser
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineering Manager


3. Képzési terület: műszaki


4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak, valamint a főiskolai szintű műszaki menedzser alapképzési szak.
 • 4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a műszaki képzési terület további alapképzési szakjai.
 • 4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


5. A képzési idő félévekben: 4 félév


6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • 6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
 • 6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
 • 6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 46-60 kredit;
 • 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
 • 6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
 • 6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.


7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodási- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére, valamint a gazdálkodás- és szervezéstudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a műszaki, gazdálkodási és menedzsment területek alapfogalmait, ismereteit és fő összefüggéseit,
 • a műszaki berendezések, rendszerek funkcionális működését, követelményrendszerét, a gazdaságos működés feltételeit,
 • a szervezetek, mint céltudatos rendszerek működési elveit,
 • a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket és azok összefüggéseit,
 • a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és működésük menedzseléséhez szükséges elméletet és módszertant,
 • a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
 • a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat,
 • a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • a termelési és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és társadalmi szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra,
 • üzleti tervek készítésére és megvalósítására,
 • műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra,
 • innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására,
 • a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,
 • önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
 • integrált ismeretek alkalmazására a műszaki berendezések, technológiai folyamatok, anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről,
 • a termelési rendszerek tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására,
 • a műszaki értékelemzés feladatainak elvégzésére,
 • a termelési rendszerek és technológiák minőségbiztosítására,
 • a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • kreativitás, rugalmasság,
 • jó kommunikációs, érveléstechnikai és együttműködési készség,
 • problémafelismerő és -megoldó készség,
 • intuíció és módszeresség,
 • fogékonyság az újdonságok iránt,
 • tanulási készség és jó memória,
 • széles műveltség,
 • fejlett analizáló és szintetizáló képesség,
 • információfeldolgozási képesség,
 • környezettel szembeni érzékenység,
 • erős etikai tartás, a kritikai és önkritikai érzék egyensúlya a döntéshozatal során,
 • sikerorientált beállítódás minőségtudattal párosulva,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.


8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

 • természettudományos alapismeretek: 20-36 kredit
 • matematika, fizika, kémia, és további tantárgyak (pl.: biológia, mechanika, ökológia, stb) intézményi hatáskörben;
 • gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit
 • nemzetközi menedzsment és gazdaságtan, versenyképesség elemzése, munkagazdaságtan, fenntartható fejlődés, szervezetfejlesztés, humánerőforrás menedzsment, kommunikációs ismeretek, további tantárgyak intézményi hatáskörben.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-30 kredit

 • rendszeranalízis, rendszerek tervezése és irányítása, folyamatszabályozás, ágazati technológiák (gépipari, vegyipari, stb. pl.: nanotechnológia, biotechnológia, hulladékszegény technológiák), további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeret.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:

 • minden olyan speciális szakmai ismeret, amely egy-egy műszaki, technológiai és a hozzájuk kapcsolódó menedzsment szakterületek eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges.
 • diplomamunka: 30 kredit.
 • A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül (8.2 és 8.3) a műszaki ismeretek aránya legalább 50 %.


9. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.


Ki jelentkezhet?

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány;
 • szakmai ismeretek (30 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási-jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai és a menedzsment, gazdálkodási szakterületekről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.


További információ:

Pakainé dr Kováts Judit szakfelelős

Mobil: 30/9693620